Bemutatkozunk

A Today Science Kft. 2007.12.06-án alakult.

A cég alapítói, munkatársai több tízéves analitikai kémiai, szerviz és kereskedelmi tapasztalattal rendelkeznek.

A cég fő tevékenységi köre analitikai mérőműszerek forgalmazása, kölcsönzése, javítása.

A Today Science Kft. a YOUNG IN Chromass Co. kizárólagos Magyarországi forgalmazója, valamint a Teledyne Tekmar VOC termékkörének  hivatalos magyarországi képviselője.

Új partnerünk a preparatív és ipari méretű HPLC gyártó CXTH.

Analitikai mérőműszer kínálatunk: ALS, DHS, HS, SPME, GC, GC/MS, HPLC, HPLC/MS készülékek, Laboratóriumi víztisztító berendezések, Gázgenerátorok, valamint Dedikált analitikai megoldások.

A cég profiljába szorosan kapcsolódik kulcsra kész megoldások - mérő módszer  és eszköz – együttes szállítása, metodikák fejlesztése, beállítása és betanítása, felhasználói tanfolyamok szervezése.

Egy külön kereskedelmi szegmenset jelent a használt analitikai műszerek vásárlása, javítása és forgalmazása.

Bemutató laboratóriummal rendelkezünk az ELTE TTK Kémiai Intézetében, ahol fejlesztő és demonstrációs munka folyik.

Cégünk MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, regisztrációs szám: INTERCERT 161549.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Today Science Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen, mint "Adatkezelő" szerepel) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. 

Az Adatkezelő egyúttal jelen dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról. 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:Ügyféladatok, Rendelések, Szállítási címek. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója az Adatvédelmi Tájékoztató hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő cégadatai és elérhetőségei: 

Név: Today Science Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 12/A
Cégjegyzékszám: 13-09-116559
A bejegyző bíróság megnevezése: p.p1 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14127689-2-13
Központi telefonszám:+ 36 20 299 9495+
Központi e-mail: info@todays.hu

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) az "A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje" pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek. 

Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője 

Név: Nagy Andrea
Telefonszám:+ 36 20 360 6634
E-mail cím: andrea.nagy@todays.hu
Fogalom meghatározások
"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

"címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

"profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

"álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

"nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

"adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 9. cikk - A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések">89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").


Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").

Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Regisztráció során, illetve a vásárlás során bekért és/vagy rögzített adatok:

 • Jelszó: kötelezően megadandó adat, a felhasználói fiókokba történő biztonságos belépéshez szükséges.
 • Név: kötelezően megadandó adat, a kapcsolattartáshoz, megrendelések teljesítéséhez és szabályszerű számlák kiállításához szükséges adat.
 • Cégnév: cégek által történő megrendelés esetén kitöltendő adat, a kapcsolattartáshoz, megrendelések teljesítéséhez és szabályszerű számlák kiállításához szükséges.
 • E-mail cím: kötelezően megadandó adat, a felhasználók azonosításához, a kapcsolattartáshoz, megrendelések teljesítéséhez szükséges adat. Az e-mail cím nem kötelező, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 • Telefonszám: kötelezően megadandó adat, a kapcsolattartáshoz, megrendelések teljesítéséhez szükséges.
 • Számlázási név és cím: kötelezően megadandó adat, a kapcsolattartáshoz, megrendelések teljesítéséhez és szabályszerű számlák kiállításához szükséges adat.
 • Szállítási név és cím: házhozszállítások teljesítése esetén kötöltendő adat, a megrendelt termékek kiszállításához szükséges.
 • A vásárlás/regisztráció időpontja: technikai műveletek végrehajtásához használt, rögzített adat.
 • A vásárlás/regisztrációkor használt IP cím: technikai műveletek végrehajtásához használt, rögzített adat.

Az érintettek köre: A webshopba regisztrált személyek, illetve a webshopban vásárló személyek. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok a vásárló kifejezett ezirányú kérésére azonnal törlésre kerülnek. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

Hírlevelekhez kapcsolódó adatok kezelése

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, a webáruház felhasználója a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, melyet a Szolgáltató tiszteletben tart, nem küld több reklám célú üzenetet a felhasználó e-mail címére. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az e-mail üzenetben található leiratkozó linkre kattintva. 

A hírlevelek kezeléséhez kapcsolódóan rögzített adatok: e-mail cím, név, a feliratkozás dátuma és időpontja, a hírlevelek küldésének dátuma és időpontja, a hírlevelek megnyitásának, illetve a hírlevelekben található linkekre való kattintás dátuma és időpontja. 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása. 

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: az adatok a személyes adatok törlésére vonatkozó kérésig kerülnek megőrzésre. 

Ügyfélkapcsolat, egyéb kapcsolattartással összefüggő adatkezelés 

A vásárlók és a webáruház egyéb felhasználói a webáruház, illetve a Szolgáltató szolgáltatásaival, a webáruházban kínált termékeivel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a felhasználó a webáruház kapcsolatfelvételi aloldalán található elérhetőségeken veheti fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot. Az üzenetváltás történhet személyesen, telefonon, e-mailen, vagy a webáruház kapcsolatfelvételi űrlapján, vagy a Szolgáltató egyéb elérhetőségein, például Facebook-on keresztül. A kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató számára az Érintett által megadott személyes adatokra is vonatkoznak a jelen dokumentumban megfogalmazott adatvédelmi irányelvek, szolgáltató a kapcsolatfelvétel során hozzá kerülő személyes adatokat legfeljebb két évig őrzi meg, ezt követően az adatokat törli. 

További adatkezelések

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítési, marketing és a megrendeléseket teljesítő munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a kövekező címen: Today Science Kft. 2049 Diósd, Homokos utca 12/A.

e-mail útján a következő e-mail címen: info@todays.hu
telefonon a következő számon:+ 36 20 360 6634

Az adatkezelés jogalapja:

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. és 22. §-a szerinti elévülés ideje öt év.
 4. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a bizonylat megőzési ideje nyolc év: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.


Az adatkezelés a webáruház használatával keletkező megrendelések során a létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges. A megrendelések teljesítéséhez a vásárló köteles a személyes adatokat megadni, mely nélkül a megrendelések nem teljesíthetők.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Termékek házhozszállítását végző adatfeldolgozók: 
Fedex: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home.html
MPL Posta: https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/mpl_postacsomag
GLS: https://online.gls-hungary.com/index.php


Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. 

Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek házhoz szállítása. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: lásd fentebb az "Az adatkezelés jogalapja" című bekezdést. 


Tárhely-szolgáltató 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
SAVORA Kft.
Székhely: 2030 Erd, Emőke utca 1/b 1. em. 5.  ́
Email: info@savora.hu
Telefon: +36-70-631-9120

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat tárolása. 

Az érintettek köre: A webáruház használó valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: A webáruház elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat saját célra nem használja fel, azok kezelése a legszükségesebb esetekben az adatkezelő kérésére történik. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: lásd fentebb az "Az adatkezelés jogalapja" című bekezdést, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 

Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik feladata 

A süti (cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. 

A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a Érintettekről és eszközeikről;
 • megjegyzik az Érintettek egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.


A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása


Az adatkezelés jogalapja: a webshop technikai működéséhez szükséges, személyes adatot nem tartalmazó cookie-k, munkamenet cookie-k használata automatikus, egyéb esetekben az Érintett opt-in hozzájárulása alapján. 

Az adatkezelés célja: a weboldal működése, vásárlás lehetővé tétele, látogatói forgalom mérése. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a webáruház alapműveleteinek működéséhez szükséges cookie-k nélkül a webáruház egyes funkciói nem érhetők el. 

Az adatkezelésben kezelt adatok: session ID 

A sütik lejárati ideje: php session cookie-k lejárati ideje a session lezárultát követően 24 perc, a legutoljára megtekintett termékek listázásához tartozó, személyes adatot nem tartalmazó cookie lejárati ideje 6 hónap.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitikai cookie-k 

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a webáruház látogatói forgalmának mérése, SEO és marketing tevékenységek követése, mérése. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az analitikai cookie-k használatának elmaradása nincs kihatással a webáruház funkcióinak működésére. 

Az adatkezelésben kezelt adatok: a látogató IP címe, a látogatás forrása, böngészőjének, operációs rendszerének adatai, a látogató által meglátogatott aloldlak. 

A sütik lejárati ideje: 2 év. 

Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége 

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik: A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve: 

- Az adatkezelő vállalkozásának székhelye; 2030 Erd, Emőke utca 1/b 1. em. 5.  ́
- A tárhelyszolgáltató által igénybe vett szerverszolgáltató szervertermének fizikai helye;
db.savora.hu

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,
 • fizikai biztonsági,
 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Az Érintettek jogai

Az Érintett hozzáféréshez való joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül. 

Helyesbítés joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára. 

Törléshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;


Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Tiltakozás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Jogai megsértése esetén az Érintett a jelen dokumentumban rögzített Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségein kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége 

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Tel: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 
 

Adatvédelmi incidens

Ha adatvédelmi incidens következik be és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Szolgáltató adatvédelmi incidens esetén az incidens során érintettek részére tájékoztatást ad megadva az adatvédelmi incidens bekövetkeztének dátumát, az érintett adatok körét, az incidensből következő és/vagy valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, illetve az adatvdelmi tisztségviselő elérhetőségét további tájékoztatás nyújtása céljából.

 

Egyéb rendelkezések

Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Hatósági megkeresésre, vagy jogszabály felhatalmazása esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 

Today Science Kft.

Elérhetőség

Telefon: 06 20 299 9495

Fax szám: +36 23 357 036

Mobil: +36 20 299 9495
E-mail: info@todays.hu

Adószám: 14127689-2-13

Székhely: 2049 Diósd Homokos utca 12/A.

Postacím: 2049 Diósd Pf. 149.